ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

3 ก.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562

8 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562

12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562

23 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562

14 ส.ค. 2562

15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562

9 ก.ย. 2562 - 4 ต.ค. 2562

9 ก.ย. 2562 - 16 ต.ค. 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

16 ก.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET

เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

16 ต.ค. 2562

16 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562

17 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

24 ต.ค. 2562 - 6 พ.ย. 2562

1 พ.ย. 2562

2 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

6 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562

7 พ.ย. 2562 - 19 ก.พ. 2563

27 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

27 พ.ย. 2562 - 14 ก.พ. 2563

11 ธ.ค. 2562 - 20 ก.พ. 2563

สอบ e-Testing

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562

13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563

22 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563

23 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563

25 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563

26 ก.พ. 2563 - 10 มี.ค. 2563

27 ก.พ. 2563 - 3 มี.ค. 2563

4 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

24 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 5 พ.ค. 2563

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2562

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

25 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562

30 พ.ค. 2562 - 21 มิ.ย. 2562

24 มิ.ย. 2562 - 8 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 24 ก.ย. 2562

13 ก.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562

24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562

31 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562

9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562

16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562

18 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

25 พ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30 พ.ย. 2562 - 8 มี.ค. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562

11 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563

8 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563

15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

2 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563

14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

13 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

10 ก.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562

2 ก.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562

26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562

30 ก.ย. 2562

18 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

9 ธ.ค. 2562

26 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563

30 มี.ค. 2563


Calendar PDF
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved