ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

26 ก.พ. 2563 - 10 มี.ค. 2563

4 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

13 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563

24 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 5 พ.ค. 2563

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2562

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

30 พ.ย. 2562 - 8 มี.ค. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

6 ม.ค. 2563 - 14 พ.ค. 2563

16 มี.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563

20 พ.ค. 2563 - 29 พ.ค. 2563

11 มิ.ย. 2563

24 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563

28 ก.ย. 2563


Calendar PDF
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved