ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค 1/2566 ทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566 - 23 มิ.ย. 2566

18 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566

15 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566

26 มิ.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2566

29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566 - 2 ต.ค. 2566

8 ก.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566

2 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566

9 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566

18 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566

4 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566

9 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566

11 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566

13 พ.ย. 2566

15 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566

29 พ.ย. 2566 - 5 มี.ค. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2 ธ.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5 ม.ค. 2567 - 9 ม.ค. 2567

3 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567

10 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567

19 ก.พ. 2567 - 22 ก.พ. 2567

30 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567 - 5 เม.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์เทียบโอนหน่วยกิต)

3 เม.ย. 2567 - 8 เม.ย. 2567

6 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567

9 เม.ย. 2567

22 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567

29 เม.ย. 2567 - 28 พ.ค. 2567

16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567 - 6 มิ.ย. 2567

31 พ.ค. 2567 - 13 มิ.ย. 2567

1 มิ.ย. 2567 - 2 มิ.ย. 2567

8 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

20 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

6 ก.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

1 ส.ค. 2567 - 5 ส.ค. 2567

31 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567

2 ก.ย. 2567 - 5 ก.ย. 2567

7 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567

1 พ.ย. 2567 - 5 พ.ย. 2567

1 พ.ย. 2567 - 7 พ.ย. 2567

2 พ.ย. 2567 - 3 พ.ย. 2567

9 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567

11 พ.ย. 2567

20 พ.ย. 2567 - 4 มี.ค. 2568

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

23 พ.ย. 2567 - 9 มี.ค. 2568

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

25 ธ.ค. 2567 - 26 ธ.ค. 2567

2 ม.ค. 2568 - 6 ม.ค. 2568

8 ม.ค. 2568

27 ม.ค. 2568 - 30 ม.ค. 2568

1 ก.พ. 2568 - 2 ก.พ. 2568

8 ก.พ. 2568 - 9 ก.พ. 2568

28 มี.ค. 2568 - 1 เม.ย. 2568

28 มี.ค. 2568 - 2 เม.ย. 2568

29 มี.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568

5 เม.ย. 2568 - 6 เม.ย. 2568

8 เม.ย. 2568

11 เม.ย. 2568

21 เม.ย. 2568 - 23 เม.ย. 2568

29 เม.ย. 2568 - 27 พ.ค. 2568

31 พ.ค. 2568 - 1 มิ.ย. 2568

7 มิ.ย. 2568 - 8 มิ.ย. 2568

9 มิ.ย. 2568

PDF

© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved