ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

14 พ.ย. 2565 - 18 พ.ย. 2565

22 พ.ย. 2565 - 2 ธ.ค. 2565

30 พ.ย. 2565 - 1 มี.ค. 2566

3 ธ.ค. 2565 - 12 มี.ค. 2566

5 ม.ค. 2566 - 9 ม.ค. 2566

28 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566

4 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566

20 ก.พ. 2566 - 23 ก.พ. 2566

1 เม.ย. 2566 - 2 เม.ย. 2566

3 เม.ย. 2566 - 7 เม.ย. 2566

5 เม.ย. 2566 - 10 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566

10 เม.ย. 2566

26 เม.ย. 2566 - 28 เม.ย. 2566

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค 1/2566 ทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566 - 23 มิ.ย. 2566

3 พ.ค. 2566 - 6 มิ.ย. 2566

18 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566

10 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566

15 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566

17 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566

19 มิ.ย. 2566

26 มิ.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2566

29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566 - 2 ต.ค. 2566

8 ก.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566

2 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566

9 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566

18 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566

4 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566

11 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566

13 พ.ย. 2566

PDF

© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved