ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

16 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562

19 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562

25 พ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30 พ.ย. 2562 - 8 มี.ค. 2563

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562

11 ม.ค. 2563 - 12 ม.ค. 2563

8 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563

15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563

2 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

10 มี.ค. 2563 - 16 มี.ค. 2563

14 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

21 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

23 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563

2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved