ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

9 ก.ย. 2562 - 4 ต.ค. 2562

9 ก.ย. 2562 - 16 ต.ค. 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

16 ก.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET

เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

16 ต.ค. 2562 - 5 พ.ย. 2562

24 ต.ค. 2562 - 6 พ.ย. 2562

2 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562

6 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562

7 พ.ย. 2562 - 19 ก.พ. 2563

27 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

27 พ.ย. 2562 - 14 ก.พ. 2563

11 ธ.ค. 2562 - 20 ก.พ. 2563

สอบ e-Testing

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562

13 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563

22 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563

23 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563

25 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563

26 ก.พ. 2563 - 10 มี.ค. 2563

27 ก.พ. 2563 - 3 มี.ค. 2563

4 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563

11 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

13 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

24 มี.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

1 เม.ย. 2563 - 5 พ.ค. 2563

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2562

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563

PDF

© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved