ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

28 ก.พ. 2562 - 13 มี.ค. 2562

28 ก.พ. 2562 - 5 มี.ค. 2562

5 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2562

16 มี.ค. 2562 - 19 เม.ย. 2562

28 มี.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562

29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2561 ที่มหาวิทยาลัย

มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศไว้ วันลงทะเบียนเรียนเดิม 16 มี.ค. - 18 มี.ค. 62

1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562

4 เม.ย. 2562 - 6 พ.ค. 2562

บรรยายในชั้นเรียน

มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ประกาศไว้ วันบรรยายในชั้นเรียนเดิม 1 เม.ย. - 4 พ.ค. 62

22 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562

22 เม.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562

7 พ.ค. 2562

8 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562

14 พ.ค. 2562 - 1 ก.ค. 2562

16 พ.ค. 2562

31 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562

28 มิ.ย. 2562 - 1 ก.ค. 2562

2 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562 - 26 ก.ย. 2562

8 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562

12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562

20 ก.ค. 2562 - 11 ต.ค. 2562

23 ก.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562

14 ส.ค. 2562

15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562

16 ต.ค. 2562

17 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562

1 พ.ย. 2562

PDF

© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved