ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

14 ก.ย. 2564 - 16 ก.ย. 2564

25 ม.ค. 2565 - 11 เม.ย. 2565

4 มี.ค. 2565 - 8 เม.ย. 2565

8 มี.ค. 2565 - 12 มี.ค. 2565

16 มี.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2565

12 เม.ย. 2565

18 เม.ย. 2565 - 1 พ.ค. 2565

19 เม.ย. 2565 - 23 เม.ย. 2565

19 เม.ย. 2565 - 25 เม.ย. 2565

28 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565 - 2 พ.ค. 2565

2 พ.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 20 มิ.ย. 2565

4 พ.ค. 2565 - 6 พ.ค. 2565

6 พ.ค. 2565 - 2 พ.ค. 2565

7 พ.ค. 2565 - 14 พ.ค. 2565

10 พ.ค. 2565 - 6 มิ.ย. 2565

27 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565

7 มิ.ย. 2565

8 มิ.ย. 2565 - 15 มิ.ย. 2565

16 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565

5 ก.ค. 2565 - 17 ต.ค. 2565

11 ก.ค. 2565 - 21 ก.ค. 2565

25 ก.ค. 2565 - 3 ส.ค. 2565

5 ส.ค. 2565 - 9 ส.ค. 2565

15 ส.ค. 2565 - 17 ส.ค. 2565

16 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565

24 ส.ค. 2565 - 10 ต.ค. 2565

5 ก.ย. 2565 - 9 ก.ย. 2565

7 ก.ย. 2565

8 ก.ย. 2565 - 13 ก.ย. 2565

13 ก.ย. 2565 - 17 ก.ย. 2565

18 ก.ย. 2565

19 ต.ค. 2565 - 2 พ.ย. 2565

3 พ.ย. 2565


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

1 ก.พ. 2565 - 25 เม.ย. 2565

1 ก.พ. 2565 - 8 ก.พ. 2565

5 ก.พ. 2565 - 1 พ.ค. 2565

28 ก.พ. 2565 - 3 มี.ค. 2565

5 มี.ค. 2565 - 9 มี.ค. 2565

14 มี.ค. 2565 - 17 มี.ค. 2565

19 มี.ค. 2565 - 20 มี.ค. 2565

26 มี.ค. 2565 - 27 มี.ค. 2565

20 เม.ย. 2565 - 28 เม.ย. 2565

2 พ.ค. 2565 - 6 พ.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565

2 พ.ค. 2565 - 20 มิ.ย. 2565

3 พ.ค. 2565 - 9 พ.ค. 2565

7 พ.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565

11 พ.ค. 2565 - 13 พ.ค. 2565

14 พ.ค. 2565 - 15 พ.ค. 2565

17 พ.ค. 2565

18 พ.ค. 2565 - 14 มิ.ย. 2565

27 พ.ค. 2565 - 30 พ.ค. 2565

18 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565

20 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565

25 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565

27 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565

1 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565

4 ก.ค. 2565

5 ก.ค. 2565 - 3 ต.ค. 2565

9 ก.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565

15 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

17 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565

24 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565

26 ก.ย. 2565 - 29 ก.ย. 2565

5 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565

12 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565

14 พ.ย. 2565


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

18 เม.ย. 2565 - 7 ส.ค. 2565

23 พ.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

4 ก.ค. 2565 - 15 ก.ย. 2565

4 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565

8 ส.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2565

19 ก.ย. 2565 - 27 ก.ย. 2565

11 ต.ค. 2565 - 29 ม.ค. 2566

26 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566

30 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566


Calendar PDF
© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved