ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

21 พ.ย. 2566 - 11 มี.ค. 2567

8 ธ.ค. 2566 - 18 ธ.ค. 2566

13 ธ.ค. 2566 - 21 ธ.ค. 2566

25 ธ.ค. 2566 - 29 ธ.ค. 2566

3 ม.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2567

8 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

17 ม.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

18 ม.ค. 2567 - 23 ม.ค. 2567

24 ม.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาค 2/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิซาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

5 ก.พ. 2567 - 9 ก.พ. 2567

16 ก.พ. 2567 - 20 ก.พ. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาค 2/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

12 มี.ค. 2567

13 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567

18 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

6 เม.ย. 2567 - 8 เม.ย. 2567

10 เม.ย. 2567 - 12 เม.ย. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

18 เม.ย. 2567 - 20 เม.ย. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

18 เม.ย. 2567 - 17 พ.ค. 2567

22 เม.ย. 2567 - 17 พ.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

20 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2566

(เว้นวันที่ 22 พ.ค. 2567)

30 พ.ค. 2567

27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567

4 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567

4 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567

23 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567

31 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567

6 ส.ค. 2567 - 7 ส.ค. 2567

13 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567

19 ส.ค. 2567 - 23 ส.ค. 2567

21 ส.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

22 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567

29 ส.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567

10 ก.ย. 2567 - 14 ก.ย. 2567

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

1 ต.ค. 2567 - 17 พ.ย. 2567

1 ต.ค. 2567 - 17 พ.ย. 2567

1 ต.ค. 2567 - 8 พ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

15 ต.ค. 2567

เตรียมสอบไล่

(งดบรรยาย)

16 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567

สอบไล่ภาค 1/2567

(เว้นวันที่ 23 ต.ค. 2567)

31 ต.ค. 2567

14 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567

18 พ.ย. 2567 - 10 มี.ค. 2568

19 พ.ย. 2567 - 25 พ.ย. 2567

19 พ.ย. 2567 - 2 ธ.ค. 2567

11 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567

16 ธ.ค. 2567 - 19 ธ.ค. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

20 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

6 ม.ค. 2568 - 5 มี.ค. 2568

สอบ e-Testing

(รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

7 ม.ค. 2568 - 9 ม.ค. 2568

13 ม.ค. 2568 - 17 ม.ค. 2568

22 ม.ค. 2568

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

23 ม.ค. 2568 - 28 ม.ค. 2568

4 ก.พ. 2568 - 8 ก.พ. 2568

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

11 มี.ค. 2568

12 มี.ค. 2568 - 25 มี.ค. 2568

17 มี.ค. 2568 - 21 มี.ค. 2568

17 มี.ค. 2568 - 22 มี.ค. 2568

26 มี.ค. 2568

26 มี.ค. 2568

1 เม.ย. 2568 - 4 เม.ย. 2568

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

5 เม.ย. 2568 - 7 เม.ย. 2568

17 เม.ย. 2568 - 19 พ.ค. 2568

17 เม.ย. 2568 - 19 เม.ย. 2568

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

21 เม.ย. 2568 - 10 พ.ค. 2568

สอบ e-Testing

(รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

20 พ.ค. 2568

21 พ.ค. 2568 - 28 พ.ค. 2568

29 พ.ค. 2568


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค 1/2566 ทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566 - 2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566 - 23 มิ.ย. 2566

18 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566

15 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566

26 มิ.ย. 2566 - 10 ก.ค. 2566

29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566 - 2 ต.ค. 2566

8 ก.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 11 ส.ค. 2566

2 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566

9 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566

18 ก.ย. 2566 - 21 ก.ย. 2566

4 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566

9 พ.ย. 2566 - 13 พ.ย. 2566

11 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566

13 พ.ย. 2566

15 พ.ย. 2566 - 6 ธ.ค. 2566

29 พ.ย. 2566 - 5 มี.ค. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2 ธ.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5 ม.ค. 2567 - 9 ม.ค. 2567

3 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567

10 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567

19 ก.พ. 2567 - 22 ก.พ. 2567

30 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567 - 5 เม.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์เทียบโอนหน่วยกิต)

3 เม.ย. 2567 - 8 เม.ย. 2567

6 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567

9 เม.ย. 2567

22 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567

29 เม.ย. 2567 - 28 พ.ค. 2567

16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567 - 6 มิ.ย. 2567

31 พ.ค. 2567 - 13 มิ.ย. 2567

1 มิ.ย. 2567 - 2 มิ.ย. 2567

8 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

20 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

6 ก.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

1 ส.ค. 2567 - 5 ส.ค. 2567

31 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567

2 ก.ย. 2567 - 5 ก.ย. 2567

7 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567

1 พ.ย. 2567 - 5 พ.ย. 2567

1 พ.ย. 2567 - 7 พ.ย. 2567

2 พ.ย. 2567 - 3 พ.ย. 2567

9 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567

11 พ.ย. 2567

20 พ.ย. 2567 - 4 มี.ค. 2568

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

23 พ.ย. 2567 - 9 มี.ค. 2568

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

25 ธ.ค. 2567 - 26 ธ.ค. 2567

2 ม.ค. 2568 - 6 ม.ค. 2568

8 ม.ค. 2568

27 ม.ค. 2568 - 30 ม.ค. 2568

1 ก.พ. 2568 - 2 ก.พ. 2568

8 ก.พ. 2568 - 9 ก.พ. 2568

28 มี.ค. 2568 - 1 เม.ย. 2568

28 มี.ค. 2568 - 2 เม.ย. 2568

29 มี.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568

5 เม.ย. 2568 - 6 เม.ย. 2568

8 เม.ย. 2568

11 เม.ย. 2568

21 เม.ย. 2568 - 23 เม.ย. 2568

29 เม.ย. 2568 - 27 พ.ค. 2568

31 พ.ค. 2568 - 1 มิ.ย. 2568

7 มิ.ย. 2568 - 8 มิ.ย. 2568

9 มิ.ย. 2568


Calendar PDF

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ

17 เม.ย. 2566 - 2 ส.ค. 2566

1 มิ.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566

10 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย. 2566

3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566

7 ส.ค. 2566 - 7 ส.ค. 2566

18 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566

10 ต.ค. 2566 - 24 ม.ค. 2567

20 พ.ย. 2566 - 23 ก.พ. 2567

10 ม.ค. 2567 - 11 มี.ค. 2567

25 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567

29 ม.ค. 2567

18 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567

9 เม.ย. 2567 - 31 ก.ค. 2567

1 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567

5 ส.ค. 2567


Calendar PDF
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved